-->

Algemene voorwaarden


Socles et Supports

Boulevard du Président J.F. Kennedy

13640 La Roque d'Anthéron

Frankrijk

SIRET 813 183 159 00033
N° TVA Intracommunautaire FR 71 813183159

Telefoonnummer: +33 (0) 673 371 301
 
Artikel 1: Doel en toepassingsgebied
Het bestellen van onze producten impliceert de volledige en onbevoegde aanvaarding door de Klant en volledige instemming deze algemene voorwaarden die de overhand hebben op alle andere documenten, behalve de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming ons bedrijf. Enig ander document dan deze voorwaarden en bepalingen, waaronder catalogi, brochures, advertenties, mededelingen, hebben slechts een informatieve, niet-bindende waarde. De beelden ter illustratie van de producten zijn niet inbegrepen bij het contractuele toepassingssfeer. Elke bestelling wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Bestelling: elke bestelling van een van onze producten en die door ons bedrijf geaccepteerd is. De verkoop wordt als voltooid beschouwd wanneer de Klant de algemene voorwaarden bij het bestellen valideert. Geen bijzondere voorwaarde kan, met uitzondering van formele en schriftelijke uitzondering van het bedrijf Socles et Supports, de overhand hebben op deze algemene voorwaarden. Elke voorwaarde van de klant wilt stellen die in strijd is met onze algemene voorwaarden is, in afwezigheid van een uitdrukkelijke acceptatie, onuitvoerbaar tegen het bedrijf Socles et Supports, ongeacht het tijdstip waarop zij haar aandacht zal worden gebracht. De prijzen van onze producten zijn inclusieve BTW (alle belastingen zijn inbegrepen). Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro’s. Alle vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, evenals het voortbrengen van de verkopen, die niet zou worden gedekt door deze contractuele bepalingen wordt beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk ander recht, en aanvullend, door de Conventie van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten van goederen. Deaanbieding is geldiginde beschikbare voorraden. Het ambachtelijke karakter onze producten is dat er geen enkele identiek is. Het bedrijf Socles et Supports zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele lichte kleur verschillen van bepaalde producten. De afmetingen kunnen ook variëren, afhankelijk van de door ons bedrijf ontvangen leveringen.
 
Artikel 2: Bestellingen
Het bedrijf Socles et Supports is alleen gebonden door de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn beschreven in haar aanbod en genomen zijn door haar vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. Elke geplaatste bestelling door de klant is onherroepelijk. Een wijziging of verbreking van een bestelling op verzoek van de klant kan alleen in aanmerking worden genomen indien het schriftelijk en aangetekend voor de verzending is ontvangen. Alle terug gestuurde producten hebben een voorafgaande vergunning van het bedrijf Socles et Supports nodig.
 
Artikel 3: Prijs

De producten worden geleverd tegen de prijs die geldig zijn op het moment van de bestelling. De prijzen in alle voorstellen zijn uitgedrukt in Euro’s (€). Eventuele belastingen of andere onkosten in toepassing van de Franse verordening, of die van een importerend land of doorreis zijn te betalen door de klant.
 
Artikel 4: Levering
Levering van het product wordt uitgevoerd:
• door directe levering aan de klant
• door levering aan een verzender of een expediteur in de lokalen van het bedrijf Socles et Supports.
De overdracht van het risico van onze producten vind plaats al vanaf de verzending vanuit de winkels van de verkoper. Een gevolg is dat de producten worden vervoerd op risico engevaar voor de klant, zelfs met een gratis verzending. Levertijden zijn zo nauwkeurig mogelijk aangegeven, maar zijn gebaseerd op de volgorde van ontvangst van bestellengen. Het bedrijf Socles et Supports wijst bij voorbaat alle verantwoordelijkheid af in geval van een vertraging in de levering van alle of een deel van het materiaal, voor een oorzaak die niet aan het bedrijf te wijten is. De overschrijding van de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van bestellingen. In elk geval kan de levering op tijd alleen op stand komen als de klant bij is met de verplichtingen jegens de onderneming Socles et Supports. Klachten over zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de geleverde goederen of bestelde goederen of levering moet schriftelijk worden ingediend binnen drie dagen na ontvangst van de goederen. De klant moet het bedrijf Socles et Supports alle faciliteiten laten om de eventuele gebreken te constateren en om ze te verhelpen. Levering: ongeacht de wijze van vervoer, de goederen zijn altijd het risico van de klant. In geval van vertraging, verlies, breuk of diefstal, moet de klant het nodige voorbehoud maken met de vervoerder om een schadevergoeding te overwegen. In geen geval zal het bedrijf Socles et Supports verantwoordelijk zijn voor breuk, diefstal of verlies van goederen tijdens het transport, nog de vertraging in de levering. Bij gebrek aan uitdrukkelijke reserves geuit door de koper bij de aflevering en andere reserves als die hierboven vermeld zijn, zijn de door de maatschappij Socles et Supports geleverde producten in overeenstemming met de bestelde kwantiteit en kwaliteit. Gezien het vakmanschap van onze producten en hun land van herkomst, worden de leveringstijden wanneer het een opdracht is waar een besteld product dat niet in voorraad is of een product die "op maat" gemaakt moet worden, slechts ter informatie gegeven.

 

Artikel 5: geld terug
Voor de verkoop aan particulieren, op grond van artikel L121-16 van de Franse Code de Consommation, kan elke klant op eigen kosten gekochte handelsartikelen binnen 7 dagen na de levering terug keren om de artikelen te ruilen of vergoeding te krijgen. Als de verkoop een professioneel betreft, dan is dit artikel niet van toepassing (L121-16) en er is geen wachttijd.
 
Artikel 6: Terugsturen
Geen terugkeer van het materiaal zal worden geaccepteerd, behalve als er voorafgaande schriftelijke toestemming door het bedrijf Socles et Supports is gegeven. De retourkosten worden altijd door de klant gedragen, tenzij er vooraf goedkeuring is van het bedrijf Socles et Supports. Deze prijzen zullen worden verminderd met eventuele waardeverminderingen op basis van de toestand en de ouderdom van de geretourneerde producten.
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud clausule

De geleverde goederen blijven het eigendom van het bedrijf Socles et Supports tot de volledige betaling van de prijs door de koper. .Als de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, kan het bedrijf Socles et Supports, onaangekondigd de terugkeer van de goederen eisen. Deze goederen blijven eigendom van de verkoper op elke plaats waar ze gevonden worden, waaronder winkels, magazijnen, persoonlijke woningen van de koper tot de volledige betaling van verschuldigde rekeningen van de koper aan de leverancier. Dit eigendomsvoorbehoud wordt eveneens uitgeoefend in geval van faillissement in overeenstemming met artikel 642-16 van de Franse Code du Commerce. In het geval van de vordering van de goederen voor de niet-betaling door derden of totale betaling, kunnen goederen in voorraad worden geacht om de openstaande vorderingen te voldoen.
 
Artikel 8: Facturering en betaling
Het bedrijf Socles et Supports behoudt zich het recht voor om een klant vooraf te factureren voor elke bestelling per creditcard, PayPal of overschrijving via de bank van het bedrag van de bestelling en het bedrag van de kosten van vervoer.
De betalingen van de aankopen kunnen worden gedaan via de website. Geen enkele korting wordt verleend voor voortijdige betalingen.
 

Artikel 9: Verantwoordelijkheden

Het bedrijf Socles et Supports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, zoals schade aan eigendommen, lichamelijk letsel, aanspraken van derden, verlies van inkomsten. Na de uitspraak van een veroordeling door een rechtbank, voor wat voor reden ook, de bedragen die het bedrijf Socles et Supports moet betalen, kunnen niet hoger zijn dan de waarde van de geleverde goederen.
 
Artikel 10: Overmacht

Het bedrijf Socles et Supports zal worden afgewezen van een contractuele verplichting om te leveren of zonder betaling van een schadevergoeding van welke aard dan in het geval van overmacht ten gevolge van onderstaande feiten zonder dat dit een limitatieve lijst is: staking bij leveranciers of vervoermiddelen, burgeroorlog in Frankrijk of in het buitenland, terreurdaad, gehele of gedeeltelijke vernietiging, om welke reden dan ook van bedrijfsruimten en voorzieningen, beslissingen van fiscale aard van de overheid, of door de douane of het onvermogen om voorradig te worden geleverd, of in het algemeen enige kans van menselijke of natuurlijke gebeurtenissen voorkomen of verminderen van de mogelijkheden van de uitvoering van de diensten of de contractuele verplichtingen van het bedrijf Socles et Supports.
 
Artikel 11: Intellectuele Eigendom 

L 121-1, Grote 1 geldt ook voor professioneels. .De foto's en teksten die ter illustratie van de producten worden gebruikt zijn niet contractueel. Bijgevolg is dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf Socles et Supports kan niet worden geëngageerd in geval van een fout in een van deze foto's. Alle elementen van de site www.sokkels-en-basis.nl, visuele of audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht. Zij zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf Socles et Supports (in overeenstemming met de artikelen L-111-1 en L113-1 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom). Elke reproductie of niet geautoriseerde vertegenwoordiging kan vervolgd worden. Elke vermelding of het gebruik van merken, handelsnamen, of logo's in eigendom van of geregistreerd door het bedrijf Socles et Supports, of door bedrijven die het vertegenwoordigt, in elk medium wat ook en ongeacht het gebruik en de bestemming, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf Socles et Supports.
 
Artikel 12: Bevoegdheid
Elk geschil betreffende de interpretatie of voltrekking van deze algemene voorwaarden en hun consequenties vallen onder de jurisdictie van de Tribunal de Justice in Avignon - Frankrijk, zelfs als er meerdere verdedigers zijn, borg of beroep.